Това е кешът в G o o g l e на http://www.government.bg/Print/14430.html както е индексирана на 13 Юли 2005 07:23:51 GMT.
Кешът в G o o g l e е снимката на страницата, която правим, когато индексираме мрежата.
Страницата може да се е променила оттогава. Вижте текущата страница без подчертаване на думите.
Кешираната страница може да съдържа изображения, които вече са недостъпни. Кликнете тук, за да видите кеширан само текста.
За да посочите към или да запазите адреса на тази страница, използвайте следния адрес: http://www.google.com/search?q=cache:http%3A%2F%2Fwww.government.bg%2FPrint%2F14430.html


Google не е свързан с авторите на тази страница и не е отговорен за материалите в нея.

Правителство на Република България

ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

На 15 януари 1992 г. България първа официално призна Република Ма-кедония като независима и суверенна държава. На 12 септември 1992 г. бяха открити генерални консулства на двете държави, съответно в Скопие и в София. Българското генерално консулство в Скопие започна да функционира от октомври 1992 г. На 21 декември 1993 г. България и Македония установиха дипломатически отношения на равнище посолства.
На 22 февруари 1999 г. в София бе подписана Декларация на министър-председателите на двете страни, която изрази общата воля за развитие на всестранни приятелски отношения между България и Македония, за съвместни усилия в укрепването на разбирателството, мира и стабилността в региона на Югоизточна Европа.С декларацията  бе посочена взаимно приемлива формула за преодоляване на проблема, свързан с т. нар. езиков спор при подписването на двустранните документи, с което бе деблокиран процесът за изграждането на договорно-правната база на сътрудничеството. Република Македония декларира, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува по начин, представляващ основа за намеса във вътрешните работи на България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония. Периодът след подписване на Декларацията се характеризира с ясно изразена тенденция на активизиране на политическия диалог между двете страни на високо и най-високо равнище. Динамизираха се контактите между отделни министерства, ведомства, неправителствени организации. България и Република Македония успешно развиваха партньорството си по линия на регионалните инициативи и сътрудничеството си в процеса на интеграция към европейските и евроатлантическите структури. В общи линии бе изградена договорно-правната база на сътрудничеството между двете държави /подписани са около 50 двустранни документа/. Създадена бе, като цяло, благоприятна атмосфера за развитие на сътрудничеството в различни области.
В периода 18-20 април 2003 г. министър-председателят на Република България г-н Симеон Сакскобургготски осъществи тридневно официално посещение в Скопие и Охрид по покана на министър-председателя на Република Македония Бранко Цървенковски. В рамките на програмата на посещението бе подписана Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за откриване на Културно-информационен център на Република България в Скопие и Културно-информационен център на Република Македония в София. По време на проведените разговори с президента, председателя на парламента и министър-председателя на Република Македония бе направена общата констатация, че развитието и динамизирането на двустранния политически диалог, търговско-икономическото сътрудничество, съвместната работа по реализацията на важни регионални инфраструктурни проекти, както и активизирането на културните връзки представляват траен приоритет във външната политика на двете правителства. Особено внимание бе отделено на усилията на двете страни за изграждането на влизащите в Общоевропейски транспортен коридор № 8 инфраструктурни проекти, като бе подчертана целесъобразността от привличането на Италия и Гърция в процеса на реализация на тези проекти. Постигната бе договореност за изработване на съвместен подход за осигуряване на финансови ресурси при строителството на общите проекти по протежението на Коридор № 8.
На 22-23 юни 2003 г. неофициално посещение в София направи Бранко Цървенковски, тогава министър-председател на Р Македония.
На 28 декември 2004 г. новоизбраният македонски министър-председател Владо Бучковски посети София по повод на подписването на Тристранния Меморандум за разбирателство по проекта за изграждане на нефтопровода АМБО между България, Македония и Албания. В рамките на визитата бе подпи-сана Декларация на министър-председателите на Република България, Републи-ка Албания и Република Македония за развитието на регионалната инфра-структура.
На 1-2 февруари 2005 г. министър-председателят на Македония Владо Бучковски посети България в рамките на участието си в Международното откриване на “Декадата на ромското включване: 2005-2015 г.”
На 18 октомври 2004 г. министърът на външните работи и председател на ОССЕ Соломон Паси направи официално посещение в Македония. Подписани бяха Спогодба за откриване на нов ГКПП Невестино-Делчево и Годишен план за изпълнение на Меморандума за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция. По повод посещението на Министър Паси маке-донската страна даде официално разрешение на България да се грижи и под-държа офицерските и военни паметници в с. Цапари, Битолско.
На 30 август – 1 септември 2004 г. президентът на Република Македония Бранко Цървенковски направи официално посещение в Република България. Той бе приет от министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски и от председателя на Народното събрание Огнян Герджиков. По време на посещението министърът на външните работи на Република България Соломон Паси и заместник-министърът на външните работи на Република Македония Фуад Хасанович подписаха междуправителствен Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция.